Psykedelika: politisk pluripotente

Illustration af Kamilla Veirum Høgsgaard

“PSYKEDELIKA ER POLITISK PLURIPOTENTE: AFHÆNGIGT AF INDIVIDETS POLITISKE ORIENTERING OG MILJØ – DET POLITISKE SET & SETTING – KAN PSYKEDELIKA STYRKE ALLE SLAGS POLITISKE HOLDNINGER OG BEVÆGELSER.”

Er psykedeliske substanser politiske? Kan den politiske sfære blive formet af psykedelika? Kan psykedelika udøve indflydelse på politiske holdninger? Hvis ja, drejer de i så fald brugeren mod venstre eller højre?

En grundig gennemgang af litteraturen afslører, at det er usandsynligt, at psykedelika har en iboende kraft, der styrer brugere i en specifik politisk retning. Dette leder nogle til at antyde, at psykedelika i så fald er apolitiske. Ikke desto mindre har psykedelika både spillet en stor rolle i højre- og venstrefløjsbevægelser, hvilket tilsyneladende efterlader os med lidt af et paradoks. For at finde en løsning på dette paradoks, kræver det et mere grundigt kig på forskningen og psykedelikas sociopolitiske historie. Siden paradokset især har været tydeligt i en amerikansk politisk kontekst, vil denne artikel fokusere på debatten i et amerikansk perspektiv.

Venstre, højre eller neutral?

Psykedelika er traditionelt blevet forbundet med modkulturer som f.eks. 60ernes hippie- og antikrigsbevægelser. Et ikonisk symbol på denne forbindelse er et foto fra 1969, af en antikrigsdemonstrant der holder et skilt, hvorpå der står skrevet “Drop acid, not bombs”. Sidste år, under protesterne efter mordet på George Floyd, blev der taget et billede af en mand, der holdt et skilt med teksten “Cops need to do ayahuasca”. Disse skilte illustrerer, hvordan en undergruppe af den libertarianske venstrefløj1,2 (nogle steder kendt som ”syre-venstrefløjen”3 (engelsk: ”acid left”)) længe har anerkendt psykedelika som værktøjer til at modsige sig statens vold. Nogle går endnu længere og argumenterer for, at psykedelika generelt er forbundet til libertærsocialistiske (på engelsk ‘left libertarian’) synspunkter.

Interessant nok findes der observationsstudier, der understøtter denne betragtning. Et studie fra 1971 af McGlothlin et al. dokumenterede en forbindelse mellem den ikke-medicinske brug af LSD og en tro på ”(1) individuel frihed som det relaterer sig til områder som abort, homoseksualitet, pornografi og tolerance overfor protesthandlinger såsom flagafbrændinger; (2) en udenrigspolitisk agenda der favoriserer nedrustning i verdensfredens interesse samt en nedtoning af nationalisme.”4 Et studie fra 2006 af Lerner et al. påviste at psykedelika-brugere scorede markant højere på målinger for ”omsorg for andre”, betragteligt lavere på optagethed med ”økonomisk velstand”, og marginalt højere på ”omsorg for miljøet” når de blev sammenlignet med kontrolgruppen eller brugere af andre illegale stoffer.5 I 2017 udgav Nour et al. et studie som viste at den naturalistiske (ikke-kliniske) brug af psykedelika ”påviste en positiv sammenhæng med liberale politiske holdninger, åbenhed og naturforbundethed, og påviste en negativ sammenhæng med autoritære politiske holdninger.”6

Selvom disse studier tydeligt indikerer at brugere af psykedelika generelt tilhører venstrefløjen, er disse fund kun korrelative. Med andre ord er det muligt, at individer på venstrefløjen bare har større sandsynlig for at bruge psykedelika, hvilket på ingen måde betyder at psykedelika forårsager en venstredrejning i politiske holdninger. Carhart-Harris et al. udgav i 2018 et lille studie med det håb at kunne dokumentere et kausalt forhold. Studiet viste et lille skift mod antiautoritære holdninger i patienter der modtog psilocybin mod depression.7 Her var forbindelsen kausal grundet studiets indgribende karakter, men ændringerne var kun lige knap statistisk signifikante.

Ikke desto mindre har de nævnte studier ansporet en bølge af entusiasme i ’syre-venstefløjen’, som proklamerer psykedelika som nøglen til et socialistisk økotopia. Denne entusiasme er blevet mødt med meget modstand fra både forskere og sociale teoretikere. For eksempel har bioetikeren Eddie Jacobs fra Oxford rejst et vigtigt etisk spørgsmål i en artikel i Scientific American: Ville det være etisk forsvarligt at give folk et stof, der kunne ændre deres kerneoverbevisninger?8 Neuropsykolog Matthew Johnson fra Johns Hopkins har svaret Jacobs. Johnson argumenterer, at de nuværende data ikke umiddelbart påviser, at psykedelika skulle kunne ændre vores overbevisninger. Han påpeger bl.a. at McGlothlin-studiet ikke viste nogen signifikant forskel i overbevisninger mellem dem har modtaget psykedelika som medicinsk behandling og den almene befolkning. Johnson fremfører dermed et stærkt argument for, at psykedelika er politisk neutrale, og forsøger at nedtone den alarmistiske ideologiske kritik af psykedelisk-assisteret psykoterapi.9

Den prominente rolle psykedelika spiller i nutidens kaotiske sociopolitiske miljø er ikke desto mindre alarmerende. Den nylige storm på kongressen af en LSD-sælger og en selvproklameret psykedelisk shaman11 afslører et foruroligende skæringspunkt mellem psykedelika og højrefløjen. Skribenterne på det psykedeliske netmedie Psymposia, Brian Pace og David Nickles, fremfører rigelig evidens for dette skæringspunkt. Trump-støttende finansfyrster har givet massiv støtte til kliniske forsøg med psykedelika, hvilket har medført et uforholdsmæssigt stort fokus på for eksempel at behandle militærpersonale, mens mindre privilegerede befolkningsgrupper bliver overset.12 Projekt MK-Ultra står som et forfærdende historisk eksempel på nogle af CIAs katastrofale (men forfejlede) forsøg på at gøre psykedelika til våben, der kunne bruges til hjernevask. Nogle nyfascister har endda udtalt, at LSD var ”nøglen til deres omfavnelse af den nazistiske ideologi”.13 I det lys begynder psykedelika at ligne instrumenter for højrefløjsekstremisme.14

Overordnet set, maler dette et lidt forvirrende billede. Venstrefløjen håber på psykedelika som et ”geopolitisk universalmiddel.” Den autoritære højrefløj bruger psykedelika som våben. Forskere på Johns Hopkins insisterer på at psykedelika er politisk neutrale. Hvad sker der her?

Psykedelika fremmer social tilpasning

Er det holdbart at anskue psykedelika som politisk neutrale, når de har spillet en vigtig rolle i venstre- og højrefløjsbevægelser? Før jeg svarer på dette spørgsmål, er det vigtigt at forstå forskellen på to måder at forstå ordet ”neutral” på: Vi kan anskue psykedelika som neutrale på den måde, at de er apolitiske, eller vi kan anskue dem som neutrale på den måde, at de kan bruges som værktøjer for hvilken som helst politisk bevægelse. I betragtning af psykedelikas sociopolitiske historie, virker den førstnævnte forståelse uholdbar. Den sidstnævnte forståelse virker sandsynlig, selvom det kræver mere evidens. Som Matthew Johnson har påpeget, er denne evidens indtil videre knap. Men selv Johnson, som ellers virker til at lede et forsøg på at afpolitisere psykedelika, indrømmer at de kan blive brugt til at gøre skade i kraft af deres evne til at inducere ”adfærdsmæssig plasticitet.” Brian Pace formulerer det mere direkte, og hævder at psykedelika kan gøre folk ”godtroende”.10

Carhart-Harris-gruppen udtrykker det mere mildt. De publicerede i 2014 et studie der viser at LSD øger ”påvirkelighed.” Deres forsøg bestod i at bede raske frivillige på LSD om at bedømme, hvor livagtigt de oplevede suggestioner i mentalt billedsprog, som blev læst højt for dem af forskerne. Ikke overraskende rapporterede personer på LSD, at de oplevede mere realistiske mentale billeder sammenlignet med kontrolgruppen.15 Dette kunne betragtes som evidens for, at psykedelika kan facilitere politisk overtalelse, selvom mentalt billedsprog nok ikke er den bedste indikator for politiske holdninger.

Ny forskning af Duerler et al. kan måske forsyne os med bedre evidens. Deres forsøg viste, at LSD promoverer ”tilpasning til holdninger, der ligner ens egne”. Først bad de deltagerne om at bedømme kvaliteten af et stykke kunst. Så gav de deltagerne feedback i form af en gennemsnitsbedømmelse givet af en fiktiv gruppe af 70 tidligere deltagere. Afslutningsvist bad de så deltagerne om at revurdere kunststykket. De fandt at deltagere på LSD var mere tilbøjelige til at ændre deres vurdering, så den nærmede sig gruppens vurdering. Dette skete dog kun hvis gruppens vurdering i forvejen var tæt på deltagerens oprindelige vurdering. Dette indikerer at psykedelika kan lede os til at tilpasse vores holdninger til gruppens normer, men kun hvis denne allerede er nogenlunde kongruent med vores allerede eksisterende holdninger.16

Psykedelika som politisk pluripotente

Hvis Duerlers fund bliver bekræftet, kan det underbygge idéen om, at psykedelika kan styrke sammenhængskraften i politiske grupper ved at motivere individer til at tilpasse deres meninger til gruppens norm. Dette vil ske uanset gruppens specifikke ideologi. Liberale vil muligvis blive mere liberale i kontekst af en liberal bevægelse, og konservative vil muligvis blive mere konservative i kontekst af en konservativ bevægelse. Denne dynamik kan få psykedelika til at ligne værktøjer til radikalisering. Men hvis psykedelika bare promoverer ”tilpasning til meninger der ligner vores egne”, følger det at moderate i så fald ville blive mere moderate i kontekst af en moderat bevægelse. Det antyder også, at radikaliserende idéer vil falde for døve ører, hvis individets meninger ikke allerede er disponeret for sådanne idéer. Dette vil yderligere forklare manglen på ændringer i holdninger i kontekst af psykedelisk terapi – hvis terapeuter er instrueret i ikke at introducere deres egne politiske overbevisninger, vil patienter komme ud af terapien med uændrede ideologiske tilbøjeligheder.

Endnu engang ser vi hvor stor betydning omgivelserne har på effekten af psykedeliske substanser. Dette kan beskrives metaforisk ved at låne teknisk terminologi fra biologi: psykedelika er pluripotente. Ordet pluripotent bliver normalt brugt i stamcelleforskning. Her refererer ordet til en stamcelles evne til at udvikle sig til flere forskellige celletyper afhængigt af miljømæssige faktorer. Dette koncept flugter fint med den velkendte viden at psykedelika – afhængigt af set og setting – kan inducere stor fortvivlelse, men også stor indsigt, hvilket gør dem psykologisk pluripotente. Ligeledes er psykedelika politisk pluripotente: de kan styrke alle slags politiske bevægelser afhængigt af det politiske set og setting. Her forstås det “politiske set” som individets politiske orientering, og det ”politiske setting” som miljøets politiske orientering.

Jeg håber, at introduktionen af disse begreber hjælper til at redegøre for psykedelikas varierende politiske effekter. Fremtidig forskning burde variere det politiske set og setting i den psykedeliske oplevelse, for at belyse hvordan psykedelika påvirker politiske meninger og sociopolitiske miljøer i bredere forstand.

For at undersøge effekterne af psykedelika på politiske holdninger kunne man for eksempel justere lidt på Duerlers studie. Deltagere kunne blive screenet på baggrund af deres politiske synspunkter (det politiske set) og blive bedt om at vurdere politisk ladede udmeldinger i stedet for abstrakt kunst. Politisk ladede tilbagemeldinger fra en gruppe (det politiske setting) ville derefter blive præsenteret, og deltagere skulle så revurdere udtalelserne. Det er sandsynligt, at deltagere på LSD vil være mere tilbøjelige til at tilpasse deres politiske vurderinger i henhold til tilbagemeldingerne fra gruppen, så længe disse tilbagemeldinger ikke ligger meget langt fra deres oprindelige synspunkter.

For at undersøge psykedelikas effekt på politik mere generelt, kunne man udføre spørgeundersøgelser blandt medlemmer af politiske organisationer. Spørgsmål kunne udfolde sig omkring hvorvidt medlemmer har taget psykedelika og hvordan psykedelika har påvirket deres politiske synspunkter. Jeg har en fornemmelse af at sådanne studier vil bekræfte psykedelikas pluripotente natur – også på et sociopolitisk niveau.

Oprindeligt blogindlæg på engelsk af Erik Lonergan, MMA
Oversat af Kevin Mikkelsen d. 13/01-2022
Korrekturlæst af Marcus Kinch Riis-Vestergaard
IP af MIND Foundation

Referencer:

 1. About the Political Compass. 2020. Available at: https://www.politicalcompass.org/analysis2 Accessed February 26, 2021.
 2. Sundstrom W. An Egalitarian-Libertarian Manifesto. 2002. Available at: https://web.archive.org/web/20131029212045/http://www.scu.edu/ethics/publications/submitted/sundstrom/Sundstrommanifesto.pdf Accessed February 26, 2021.
 3. Gilbert J. Psychedelic socialism. 2017. Available at: https://www.opendemocracy.net/en/psychedelic-socialism/. Accessed February 26, 2021.
 4. McGlothlin WH, Arnold DO. LSD Revisited: A Ten-Year Follow-up of Medical LSD Use. Archives of General Psychiatry. 1971;24(1):35-49. doi:10.1001/archpsyc.1971.01750070037005
 5. Lerner M, Lyvers M. Values and Beliefs of Psychedelic Drug Users: A Cross-Cultural Study. Journal of Psychoactive Drugs. 2006;38(2):143-147. doi:10.1080/02791072.2006.10399838
 6. Nour MM, Evans L, Carhart-Harris RL. Psychedelics, Personality and Political Perspectives. Journal of Psychoactive Drugs. 2017;49(3):182-191. doi:10.1080/02791072.2017.1312643
 7. Lyons T, Carhart-Harris RL. Increased nature relatedness and decreased authoritarian political views after psilocybin for treatment-resistant depression. J Psychopharmacol. 2018;32(7):811-819. doi:10.1177/0269881117748902
 8. Jacobs E. What if a Pill Can Change Your Politics or Religious Beliefs? 2020. Available at: https://www.scientificamerican.com/article/what-if-a-pill-can-change-your-politics-or-religious-beliefs/. Accessed January 16, 2021.
 9. Johnson M. There’s No Good Evidence That Psychedelics Can Change Your Politics or Religion. 2020. Available at: https://www.scientificamerican.com/article/theres-no-good-evidence-that-psychedelics-can-change-your-politics-or-religion/. Accessed January 16, 2021
 10. Pace B. Turn Off Your Mind, Relax—and Float Right-Wing? 2021. Available at: https://www.psymposia.com/magazine/turn-off-your-mind-relax-and-float-right-wing/. Accessed February 14, 2021
 11. Pace B. Jake Angeli: The Psychedelic Guru Who Stormed the Capitol. 2021. Available at: https://www.psymposia.com/magazine/jake-angeli-psychedelic-shaman-capitol-insurrection-trump/. Accessed January 16, 2021
 12. Nickles D. We Need to Talk About MAPS Supporting The Police, The Military, and Violent White Supremacism. 2020. Available at: https://www.psymposia.com/magazine/acab/. Accessed February 26, 2021.
 13. Evans R. From Memes to Infowars: How 75 Fascist Activists Were “Red-Pilled”. 2018. Available at: https://www.bellingcat.com/news/americas/2018/10/11/memes-infowars-75-fascist-activists-red-pilled/. Accessed February 26, 2021.
 14. Pace B. Lucy In the Sky with Nazis: Psychedelics and the Right Wing. 2020. Available at: https://www.psymposia.com/magazine/lucy-in-the-sky-with-nazis-psychedelics-and-the-right-wing/. Accessed January 16, 2021
 15. Carhart-Harris RL, Kaelen M, Whalley MG, Bolstridge M, Feilding A, Nutt DJ. LSD enhances suggestibility in healthy volunteers. Psychopharmacology. 2015;232(4):785-794. doi:10.1007/s00213-014-3714-z
 16. Duerler P, Schilbach L, Stämpfli P, Vollenweider FX, Duerler KH. LSD-induced increases in social adaptation to opinions similar to one’s own are associated with stimulation of serotonin receptors. Sci Rep. 2020;10(1):12181. Published 2020 Jul 22. doi:10.1038/s41598-020-68899-y

Oprindelig på engelsk for Mind Foundation ved Eric Lonergan, studerende i Neurobiologi ved Wisconsin-Madison.

Oversat af Kevin Mikkelsen

Korrekturlæst af Joakim Viskinde og Benjamin Christensen

IP af MIND Foundation