Om Center for Psykedelisk Dannelse

Center for Psykedelisk Dannelse er et registreret socialøkonomisk kooperativ der stræber for at ethvert individ kan tage stilling til deres forhold til psykedeliske substanser på et ansvarligt og informeret grundlag. Samtidig arbejder vi for at bidrage til strukturer og fællesskaber der empatisk rummer og støtter individer der har valgt eller overvejer at bevæge sig ud i det psykedeliske landskab. Dette gør vi med et inderligt ønske om at bidrage til en mere sikker forberedelse, rejse og integration.

At vi er en registreret socialøkonomisk organisation betyder at vi arbejder med to bundlinjer: en social og en økonomisk. På den sociale bundlinje stræber vi efter at bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål nummer 3 (‘Sundhed og Trivsel’ – Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper) og 4 (‘Kvalitetsuddannelse’ – Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring).
Som en socialøkonomisk organisation geninvesterer vi al overskud i organisationens formål og offentliggør et gennemsigtigt regnskab.

Vision

Vi ønsker en fremtid

hvor den informerede og helhedsorienterede integration 

af psykedeliske substanser i samfundet 

bidrager til en friere, mere forbundet og mere retfærdig verden.

Mission

Center for Psykedelisk Dannelse er sat i verden for at..

Bygge bro og forbinde på tværs af diverse faglige og sociale skel for at få den mest helhedsorienterede indsigt i den psykedeliske oplevelse, dens faldgruber og potentiale for såvel samfund som individ.

Katalysere og stimulere det psykedeliske fællesskab og det sundhedsfaglige miljø i Danmark ved at platforme danske akademikere, psykonauter, terapeuter og andre der ligger inde med relevant viden på området.

Diversificere dialogen omkring det eksisterende mentale sundhedsparadigme.

Mobilisere det psykedeliske fællesskab i det øjemed at tilskynde en vidensbaseret og risiko-bevidst tilgang til psykedeliske substanser.

Levere folkeoplysning til og med civilbefolkning, lokale ildsjæle, psykonauter og andet godtfolk gennem foredrag, workshops, sociale fællesskaber.

Skabe og sprede viden omkring psykedeliske substansers potentiale i forhold til spirituel udforskning, sundhedsfremme, bevidsthedsudvidelse, samt andre temaer der må anskues som kritiske for ‘psykedelisk dannelse’, såsom: spiritual bypassing, Messias komplekset, ayahuasca globalisering m.m.

Arbejde for at skabe bæredygtige sociale strukturer der kan assistere individet i at realisere det fulde potentiale i forberedelsen til og integrationen af den psykedeliske oplevelse

Værdier

Fri information og lige adgang
Vi arbejder for at gøre dansksproget og bredt favnende viden, information og fællesskaber alment tilgængelige i Danmark.

Helhedsorienteret tilgang og bred sundhedsforståelse
Vi tror på, at en helhedsorienteret og mangfoldig tilgang til den psykedeliske oplevelses natur og effekt vil føre til et rigere liv for brugere og et rigere samfund. Vi forstår sundhed og velvære som noget der kan understøttes, fremmes og opbygges og ikke som blot fraværet af sygdom.

Fællesskab og kollektiv integration
Vi ønsker at forbinde mennesker og etablere bæredygtige fællesskaber hvor individet og helheden gensidigt bidrager til hinandens udfoldelse og udvikling.

Skadesreduktion og optimering af gavn
Vi medierer integrationen af psykedeliske substanser i samfundet ved at sprede information og initiativer ud fra et ønske om at reducere mulige risici. Samtidig formidler vi viden om forskellige traditioners metoder og rammer til at tilgå den psykedeliske oplevelse, med henblik på at skabe historisk og tværkulturel forankret viden om psykedeliske substanser.

Integritet og gennemsigtighed
Som fællesskab stiler vi efter at realisere de værdier, vi gerne ser realiseret i samfundet: åben, sandfærdig og respektfuld kommunikation og adfærd.

Evidensbaseret tilgang
Vi indgår i dialog om integrationen af psykedeliske substanser fra et udgangspunkt funderet i kritisk tænkning og grundighed i vores anskaffelse og kommunikation af viden.

Lokal forankring – global bevidsthed
Vi skaber, handler og forbinder lokalt, mens vi fordrer bevidsthed og løsninger, der er globalt bæredygtige og ansvarlige.

Kulturel diversitet
Vi anerkender, respekterer og informerer om oprindelige kulturer og traditioner, samt de problematikker, der måtte opstå som følge af mødet mellem kulturer gennem den psykedeliske prisme.

Team